Hymns To The Gods of Ancient Greece


Sacred Poetry

Hymn To Amechania

To Arke

Hymn To Cotytto #1

Hymn To Cotytto #2

To Melinoe

To Oizys


The Titans:

To Ankhiale

Hymn To Atlas

To Astraios

To Aura

To Clymene

To Sykeus

(The Ouranides, or Titan children of Ouranos [Uranus])

To Hyperion

To Iapetus

To Koios

To Krios

To Kronos

To Mnemosyne

To Okeanos

To Phoebe

To Rhea

To Tethys

To Theia

To Themis

,

The Gigantes (Giants)


To Argos

To Hoplodamus

To Kymopoleia

To Talos

To Typhoeus

To The Elder CyclopesThe Anemoi (Gods of the Winds)


To Apeliotes

To Eurus

To Kaikias

To Lips

To Skiron

To The Anemoi ThuellaiGo back to The "My Writing" Page